Soundtrack (Season 3)

From Battlestar Wiki
Jump to: navigation, search
This page (like all pages on this wiki) was imported from the original English-language Battlestar Wiki based on what was available in the Wayback Machine in early 2017. You can see the archive of the original page here.
Cover for the United States and UK release of this soundtrack
"Soundtrack (Season 3)"
An album of the the Re-imagined series
Album No. 4
Composer(s) Bear McCreary
Artist(s) {{{artist}}}
Label La-La Land Records
Tracks
Running Time
Discs
Released 23 October 2007
Chronology
Previous Next
Soundtrack (Season 2) Soundtrack (Season 3) Soundtrack (Season 4)
CD Version
Available at Amazon.comPurchase
Available at Amazon.co.ukPurchase
Available at CircuitCity.comcity}}} Purchase
Download Version
Available at iTunesPurchase


For other Battlestar Galactica soundtracks, click here.
For a general article on the music in Battlestar Galactica, see Music of Battlestar Galactica (RDM).

The soundtrack for Season 3 of the Re-imagined Series was released on 23 October 2007.

Track Listing

 1. A Distant Sadness (2:50) from "Occupation"
  • Featuring Raya Yarbrough, vocals
 2. Precipice (4:52) from "Precipice"
 3. Admiral and Commander (3:16) from "Exodus, Part I"
 4. Storming New Caprica (7:48) from "Exodus, Part II"
 5. Refugees Return (3:43) from "Exodus, Part II"
 6. Wayward Soldier (4:17) from "Hero"
 7. Violence and Variations (7:42) from from "Unfinished Business"
 8. The Dance (2:33) from "Unfinished Business"
 9. Adama Falls (1:46) from "Unfinished Business"
 10. Under the Wing (1:11) from "Maelstrom"
 11. Battlestar Sonatica (4:44) from "Torn"
  • Performed by Bear McCreary, piano
 12. Fight Night (2:27) from "Unfinished Business"
 13. Kat's Sacrifice (2:46) from "The Passage"
 14. Someone to Trust (3:09) from "Taking A Break From All Your Worries"
 15. The Temple of Five (2:44) from "The Eye of Jupiter"
 16. Dirty Hands (3:32) from "Dirty Hands"
 17. Gentle Execution (3:28) from "Exodus, Part II"
 18. Mandala in the Clouds (5:53) from "Maelstrom"
 19. Deathbed and Maelstrom (5:53) from "Maelstrom"
 20. Heeding the Call (2:11) from "Crossroads, Part II"
 21. All Along the Watchtower (3:33) from "Crossroads, Part II"
  • Featuring Bt4, Vocals
  • Words and Music by Bob Dylan
  • Adapted, Arranged, and Produced by Bear McCreary

Lyrics for "A Distant Sadness"

"A Distant Sadness" plays at the start of "Occupation" and is sung by Raya Yarbrough in Armenian. Musically it is a variation of the Roslin theme that first appears in the track "Kobol's Last Gleaming" during the discovery of Kobol, set to new lyrics.


Lyrics (in Armenian): Roman transliteration:[1] English translation:
Հեռու եւ ծանօթ տխրություն մը մեզ կը կանչէ

Քամիով բերուած՝ այրուող աւազի նման
Եղբայրներ եւ Քոյրեր՝ որ հեռւում էք՝ դուք կը տոկաք
Անելանելի վիծակի մէջ՝ մեր իսկ հողին վրայ։
Յիշողութիւն մը փորագրուած հոգու եւ մորթի մէջ
Կը թողնէ սպի մը որ երբեք չի բուժուիր
Մեր ընտանիքը ամուր է՝ բայց ցիրուցան
Աստղերու եւ դաշտերու տարածութեան մէջ։
Մենք ձեզ չի պիտի լքենք
Մենք ձեզ չի պիտի մոռնանք
Մենք ձեզ համար պիտի վերադառնանք։

Heṙow ew çanòt’ txrowt’yown më mez kë kančē

K’amiov berowaç, ayrowoġ awazi nman
Eġbayrnr ew Koyrer, or heṙwowm ēk’ dowk kë tokak
Anelaneli viçaki mēǰ, mer isk hoġin vray.
Yišoġowt’in më p’oragrowaç hogow ew mort’i mēǰ
Kë t’oġnē spi më or erbek’ či bowžowir
Mer ëntanik’ë amowr ē, bayc’ c’irowc’an
Astġerow ew dašterow taraçowt’ean mēǰ.
Menk’ jez či piti lk’enk’
Menk’ jez či piti moṙnank’
Menk’ jez hamar piti veradaṙnank’.

A distant and familiar sadness calls to us

As if carried on the wind, like burning sand
Brothers and Sisters, away, you endure
Stranded on our own land
A memory etched into soul and skin
Leaves a scar that never heals
Our family is strong, but scattered
Across the stars and fields
We will not abandon you
We will not forget you
We will return for you

See Also

Bear McCreary's blog for comments on each track by the composer.

Press Release

Template:Press Release

External Links

References

 1. Transliteration by Kieren Po